Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi

Kütüphaneden Yararlanma Kuralları

Kütüphanelerden Yararlanma ve Ödünç Verme Kuralları


Üyelik Şartları ; Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, Akademik ve İdari personelleri kütüphanenin doğal üyesi sayılırlar.Madde 18- Yararlanma

a) Öncelikle üniversitenin kendi öğretim elemanı, idari personeli ve öğrencisi olmak üzere, araştırmacılar, yüksek lisans, doktora vb. kullanıcılar yararlanabilirler.

b) Kullanıcılar, kütüphane tarafından belirlenen genel ve özel kullanım kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara uymayan ve uyarıları dikkate almayan kullanıcılar, tutanakla tespit edilirler ve kütüphane dışına çıkarılırlar. Aynı nedenlerle ikinci kez uyarılan kullanıcılar, kütüphane hizmetlerinden yararlandırılmazlar.

c) Ödünç alma işlemleri yaptırmadan materyalleri kütüphane dışına çıkarma girişiminde bulunanlar, güvenlik sistemi ile tespit edilir ve rapor tutulur. Aynı kişilerin ikinci defa benzer girişimde bulunması halinde, yeni tutanak düzenlenir ve genel hükümler uyarınca işlem yapılır. Ayrıca, üyelikleri (varsa) süresiz iptal edilir.

d) Sadece üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencileri Merkez kütüphanenin doğal üyeleridir. Üyelik bilgileri Personel ve Öğrenci Bilgi Sisteminden otomatik olarak alınır ve üyelikleri başlar. Üyeler kütüphane hizmetlerinden faydalanmaya başladıkları andan itibaren bu yönetmelikten kaynaklanan yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar. Üyelikle ilgili yeni düzenlemeler Daire Başkanlığı tarafından yapılabilir.

e) Diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencileri, kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde,  ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler.

f) Belirli bir konuda araştırma yapan dış araştırmacılar kütüphanemizden yararlanabilirler fakat ödünç materyal alamazlar.

g) Kütüphane hizmetlerinden yararlanma ücretsizdir. Ancak, ilgili alt yapının oluşturulması ve Daire Başkanı’nın Rektörlüğe önerisi ile ücretli hale dönüştürülebilir.

h) Kütüphane hizmetlerinin ücretli hale dönüştürülmesi halinde elde edilecek tutar, Üniversite bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır.

Ödünç Verme Kuralları:

a) Üniversite personeli(akademik-idari),yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bir defada en çok 7 (yedi) kitap, lisans ve önlisans öğrenciler ise 3 (üç) kitap ödünç alabilirler. Kitaplar 30 (otuz) gün süreyle ödünç verilebilir.

b) Ödünç alma işlemi sırasında personel ve öğrenci kimliklerinin gösterilmesi zorunludur.

c) Süreli yayınlar ve görsel-işitsel materyallerin ödünç verilmesi ile ilgili esaslar ilgili servis sorumlusu tarafından ayrıca belirlenir.

d) Kullanıcılar ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap, süreli yayın ve diğer materyali ödünç alamazlar.

e) Ödünç alınan materyalin süresi, akademik ve idari personel için başka istekli yok ise en çok 10 (on) kez,  öğrenci için ise en çok 3 (üç) kez uzatılabilir. Süre uzatımı yapılan materyaller, aynı kişiye iadesinden bir ay sonra tekrar ödünç verilebilir. Geciktirilmiş materyal için, uzatma işlemi yapılmaz.

f) Ödünç alınmış yani kullanıcı üzerinde bulunan materyal, başka bir kullanıcı tarafından ayırtılabilir. Ayırtılmış materyal ile ilgili süre uzatımı işlemi yapılmaz. O materyal, son iade tarihinden sonraki gün sonuna kadar bekletilir.

g) Bu yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen materyaller, Okuyucu ve Bilgi Hizmetleri sorumlusunun değerlendirmesi ile uygun görülecek süreler için, kimlik karşılığı veya kullanıcılara ait iletişim bilgileri not edilerek ödünç verilebilir.

h) Ödünç verme servisi gerektiğinde, ödünç alınan materyali, süre dolmadan kullanıcılardan geri isteyebilir.

I) Kütüphane materyalini ödünç alan kullanıcılar, materyalleri özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür.

i) Her eğitim-öğretim döneminde; kullanıcı ödünç aldığı materyali, en çok üç defa geciktirmesi durumunda, o dönem için bir daha ödünç verme hizmetinden yararlandırılmaz.

j) Gerektiğinde Daire Başkanı, genel olarak ödünç verme süreleri ve verilebilecek materyal sayılarını yeniden belirleyebilir. Ayrıca, bu konularda, taleplere göre özel uygulamalar yapabilir.

k) Birim kütüphanelerindeki ödünç verme süreleri ve ödünç verilecek materyal sayıları birim kütüphane yöneticileri tarafından ihtiyaçlar çerçevesinde ayrıca belirlenebilir.

NOT: ** Kütüphaneye üye olan tüm kullanıcılar, kütüphane ödünç verme/alma kurallarını kabul etmiş sayılırlar.