Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi

Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmelik, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphane ve Birim Kütüphanelerinin tanımını, örgütlenmesini, çalışanların görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde bulunan bütün kütüphaneleri kapsar.

 Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ni,

b) Daire Başkanlığı: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nı, 

c) Merkez Kütüphane: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde bulunan ve tüm birimlerine hizmet veren kütüphaneyi,

d) Birim Kütüphaneleri: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı fakülteler, enstitüler ve yüksekokulların kütüphanelerini, 

e) Kullanıcı: Kütüphane hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişileri,

f) Materyal: Kütüphanede bilgi amaçlı kullanılabilir her türlü malzemeyi ifade eder.

 

 İKİNCİ BÖLÜM

            Kuruluş Amaçları ve Şekli

 Kuruluş Amaçları 

Madde 5- Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek için; gerekli bilgi kaynaklarını sağlama kriterleri çerçevesinde temin etmek, düzenlemek, geliştirmek ve çağın gerektirdiği şekilde üniversitemiz öğretim elemanı, öğrencileri ve diğer araştırmacıların hizmetine sunmaktır.

 Kuruluş Şekli

Madde 6- Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin, tek bir merkezi kütüphane çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. Merkez kampüsün bulunduğu yerleşim alanı dışındaki diğer kampüsler için, Daire Başkanlığı’nın bilgisi dahilinde ve belirlenen çerçevede birer birim kütüphanesi kurulabilir. Bölümler ve daha alt düzeydeki birimler için ayrı ayrı kütüphaneler kurulamaz

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Yönetim, Organlar ve Görevleri

Yönetim
Madde 7- Üniversitedeki kütüphane hizmetleri, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı, Kütüphane Komisyonu, Şube Müdürlükleri, Birim Yöneticiliği (Servis Sorumluları) ile Birim Kütüphane Yöneticileri tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bu yönetmeliğin 6’ncı maddesi uyarınca kurulan kütüphaneler, Daire Başkanlığı'nın genel gözetim ve mesleki desteği ile görev yaparlar.

 Organlar
Madde 8- Kütüphane hizmetleri aşağıdaki organlarca yürütülür. 

a) Daire Başkanlığı,

b) Kütüphane Komisyonu,

c) Şube Müdürlüğü,

d) Birim Yöneticiliği (Servis Sorumluları),

e) Birim Kütüphaneleri Yöneticiliği.

 Madde 9- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Görevleri:

                Daire Başkanı, Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden mezun olmuş kişiler arasından atanır, ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde aşağıda belirlenmiş olan görevleri yapar.

a)Kütüphanelere atanacak veya görevlendirilecek personel konusunda Rektörlüğe görüş bildirmek ve kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturarak iş bölümü yapmak, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak,

b) Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma niteliği, kütüphane kullanıcı kitlesinin talepleri, ilgili kütüphane personelinin görüşleri doğrultusunda oluşturulan koleksiyon geliştirme politikası çerçevesinde her yıl yurt içi ve yurt dışından sağlanacak her türlü materyali belirlemek. Bu materyallerle birlikte, kütüphane hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için gerekli kırtasiye, araç-gereç, malzeme, bakım-onarım ve diğer giderleri göz önünde bulundurarak bütçe taslağını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak,

c) Birimler tarafından yapılmış olan materyal istekleri, ilgili kütüphane personeli tarafından tespit edilmiş kitaplar, süreli yayınlar, elektronik yayınlar ve diğer kütüphane materyallerin alımları ile ilgili olarak; koleksiyon geliştirme politikaları çerçevesinde, birimler arasında denge ve öncelikler konusunda ilgili kütüphane personelinin görüşlerini de göz önüne alarak Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

d) Eğitim-öğretim araştırmaları için gereken bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak üzere; yurt içinden ve dışından kitap, tez, süreli yayın, elektronik yayın (e-kitap, e-süreli yayın, CD-ROM, veri tabanı vb.), mikro-film, görsel-işitsel materyaller vb. sağlamak, sağlanan belgeleri sistematik bir şekilde düzenleyerek araştırmacıların kullanımına hazır bulundurmak, bağlantılı olarak kütüphane hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

e) “Teknik Hizmetler ile Okuyucu ve Bilgi Hizmetleri”nin standardizasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak,

f) Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphanede kullanılmasını sağlamak,

g) Merkez ve birim kütüphanelerinin uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, bu amaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek,

h) Bilimsel araştırmaları kolaylaştıracak çalışmalar ve yayınlar (bibliyografya, katalog, v.b.) yapmak,

ı) Üniversiteler Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri öğrencileri ile Dokümantasyon, Enformasyon, Arşivcilik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (v.b.) öğrencilerinin zorunlu staj ve uygulama programlarının yürütülmesine yardımcı olmak,

i) Kütüphane hizmetleri hakkında her yıl ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

j) Bu yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak,

 Madde 10- Kütüphane Komisyonu ve Görevleri: Gerekli görülmesi halinde belli süreler için “Kütüphane Komisyonu” oluşturulabilir. Komisyon üyeleri, Daire Başkanı başkanlığında en az 3 (üç) kişiden oluşur. Komisyonun diğer üyeleri, çalışma şekli, görev ve sorumlulukları Rektör tarafından ayrıca belirlenir.

 Madde 11- Şube Müdürlüğü ve Görevleri: Şube Müdürü, tercihen Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu kişiler arasından atanır ve aşağıdaki görevleri yapar:

a) Kütüphane hizmet birimlerinin çalışmaları ile ilgili olarak; bilgi ve belge yönetimi kuralları çerçevesinde ve standartlara uygun bir şekilde, etkili ve verimli hizmetler verebilmek için gerekli her türlü planlama, organizasyon, geliştirme ve denetleme faaliyetlerini yürütmek.

b) Üniversite faaliyet raporu için ya da istenildiğinde, kütüphane faaliyetleri ile hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde, kapsamlı bir rapor hazırlayarak Daire Başkanlığı’na sunmak.    

 Madde 12- Birim Yöneticiliği (Servis Sorumluları) ve Görevleri: Kişiler arasından tercihen Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu görevlendirilen Birim Yöneticileri aşağıdaki görevleri yapar:

a) Birim’de yapılan bütün işleri organize etmek, hizmetlerin standartlara uygun, verimli ve etkin bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak ve bu çerçevede Şube Müdürlüğü’ne önerilerde bulunmak.

b) Daire Başkanlığının belirleyeceği sürelerde düzenli aralıklarla, yapılan faaliyetler ve hizmetlerin daha iyi yürütülmesi, geliştirilmesi çerçevesinde bir rapor hazırlayarak Şube Müdürlüğü’ne sunmak.

 

Madde 13- Birim Kütüphaneleri Yöneticiliği ve Görevleri: Birim kütüphane yöneticileri, tercihen Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu kişiler arasından atanır ve Şube Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluğuna sahip olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Birim kütüphanesi hizmetlerinin merkez kütüphane ile işbirliği içinde, standartlara uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, gerekli her türlü planlama, organizasyon ve geliştirme çalışmalarını yapmak ve yürütmek.

b) Üniversite faaliyet raporu için ya da istenildiğinde, hazırlayacağı faaliyet raporunu etkin ve verimli bir hizmet için önerilerle birlikte bağlı bulunduğu birimin üst yöneticisine ve ayrıca Daire Başkanlığı'na sunmak

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Kütüphane Hizmetleri

 Madde 14-Kütüphane Hizmetleri: Merkez Kütüphane Hizmetleri, “İdari Hizmetler”, ''Teknik Hizmetler'' ve “Okuyucu ve Bilgi Hizmetleri'' olmak üzere üç bölümde yürütülür. Daire Başkanı, bu üç hizmet grubunun altında yeni hizmet birimleri oluşturabilir ya da alt hizmet birimlerinin bağlı oldukları üst hizmet birimlerini değiştirebilir.

Madde 15-  İdari Hizmetler:

1- Sekreterlik, Yazı İşleri ve Arşiv Hizmetleri,

2- İnsan Kaynakları Yönetimi,

3- Stratejik Planlama, İstatistik, Raporlama ve Değerlendirme,

4- Bütçe Planlaması Çalışmaları,

5- İhtiyaç Maddeleri, Araç-Gereç ve Malzeme Temini,

6- Bina Temizlik, Bakım-Onarım ve Tamirat İşleri,

7- Güvenlik, Yönlendirme ve Vestiyer Hizmetleri, 

8- Bilgisayar ve Donanımlarının Bakımı, Takibi ve Onarımlarının Yaptırılması,

9- Ciltleme ve Onarım Hizmetleri,

10-Taşınır İşlemleri Servisi,

    a)Tahakkuk İşlemleri

    b)Taşınır İşlemleri(Kayıt, Takip ve Sayım)

11- Diğer Hizmetler, 

 Madde 16- Teknik Hizmetler:

                Teknik hizmetler, bütün kütüphane materyallerinin (kitaplar, süreli yayınlar, elektronik yayınlar, görsel-işitsel materyaller v.b.) seçiminden kullanıcıya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlemlerin tamamını kapsar. Teknik hizmetleri oluşturan temel servisler: 

 1- Koleksiyon Geliştirme, Sağlama

 2- Kataloglama ve Sınıflandırma Hizmetleri Servisi,

a) Kütüphane Otomasyon Programı İle İlgili İşlemler,

b) Kataloglama ve Sınıflandırma İşlemleri,

c) Kitap Sırtı İşlemleri; Kaşe, Güvenlik, Etiket, Barkot İşlemleri,

 

3- Birim Kütüphaneleri Destek ve Koordinasyon,

 Madde 17-Okuyucu ve Bilgi Hizmetleri:

                Okuyucu ve bilgi hizmetleri, kullanıcıların bilgi kaynaklarından etkin ve verimli bir şekilde yararlandırılması için gerekli her türlü düzenleme ve çalışmaların yapılmasını kapsar. Okuyucu ve bilgi hizmetlerini oluşturan temel servisler:

 1- Tanıtım, Yararlandırma ve Kullanıcı Eğitimi Servisi,

a) Kütüphane Hizmetleri Tanıtımı,

b) Kullanıcı Eğitimi Hizmetleri,

c) Danışma Hizmetleri,

d) Yararlandırma, Okuyucu Salonu Kontrol ve Denetimi,

e) İnternet Hizmetleri,

f) Engellilere Yönelik Hizmetler

 

2- Ödünç Verme Servisi,

a) Üye Kaydı İşlemleri,

b) Ödünç Verme, Süre Uzatımı, Ayırtma (Rezerv) İşlemleri,

c) İade ve Gecikme Cezası İşlemleri,

d) Üyelik İptali ve İlişik Kesme İşlemleri,

 

3- Süreli Yayınlar Servisi,

a) Koleksiyon Geliştirme ve Sağlama İşlemleri,

b) Kayıt ve Takip İşlemleri

c) Yararlandırma ve Ödünç Verme İşlemleri 

 

4- Kütüphaneler Arası İşbirliği Hizmetleri Servisi,

a) Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Hizmetleri,

b) Basılı ve Elektronik Belge Sağlama Hizmetleri,

c) Tez Sağlama

d) Diğer Hizmetler,

 

 

 5-Elektronik Yayınlar Servisi,

a) Veri Tabanları ,E-Kitaplar, E-Dergiler,

-Seçme, Deneme ve Değerlendirme Çalışmaları,

-Abonelik, Satın Alma ve Bağlantı İşlemleri,

-Duyuru, Takip,erişim Denetleme ve İstatistik İşlemleri,

b) Kurumsal Açık Erişim Hizmetleri,

c) Web sayfası Hizmetleri,

 

 6-Görsel-İşitsel Materyaller Servisi,

a) Koleksiyon Geliştirme ve Sağlama İşlemleri,

b) Kayıt ve Koruma İşlemleri,

c) Yararlandırma Hizmetleri,

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 Kütüphanelerden Yararlanma ve Ödünç Verme Kuralları

Madde 18- Yararlanma

a) Sadece üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencileri Merkez kütüphanenin doğal üyeleridir. Üyelik bilgileri Personel ve Öğrenci Bilgi Sisteminden otomatik olarak alınır ve üyelikleri başlar. Üyeler kütüphane hizmetlerinden faydalanmaya başladıkları andan itibaren bu yönetmelikten kaynaklanan yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar. Üyelikle ilgili yeni düzenlemeler Daire Başkanlığı tarafından yapılabilir.

b)Öncelikle Üniversitemizin öğretim elemanları, personeli ve öğrencileri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliğinde belirlenen kurallar dahilinde Kütüphaneden yararlanabilirler.

Yurtiçinden ve yurtdışından gelen araştırmacılar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliğinde bulunan kurallar çerçevesinde Kütüphaneden hafta içi mesai saatleri içerisinde 08.00-17.00 arasında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına dilekçe yazarak Merkez Binadan araştırma yapmak amacıyla yararlanabilirler. Fakat kitap ödünç alamazlar.

c) Kütüphanede bulunan 200 kişilik  7/24 okuma salonları sadece üniversitemiz öğretim elemanları, personeli ve  öğrencilerine açıktır.

 

d) Diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencileri, kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde (ILL), mensupları oldukları üniversite aracılığıyla ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. 

e) Kullanıcılar, kütüphane tarafından belirlenen genel ve özel kullanım kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara uymayan ve uyarıları dikkate almayan kullanıcılar, tutanakla tespit edilirler ve kütüphane dışına çıkarılırlar. Aynı nedenlerle ikinci kez uyarılan kullanıcılar, kütüphane hizmetlerinden yararlandırılmazlar.

f) Ödünç alma işlemleri yaptırmadan materyalleri kütüphane dışına çıkarma girişiminde bulunanlar, güvenlik sistemi ile tespit edilir ve rapor tutulur. Aynı kişilerin ikinci defa benzer girişimde bulunması halinde, yeni tutanak düzenlenir ve genel hükümler uyarınca işlem yapılır. Ayrıca, üyelikleri (varsa) süresiz iptal edilir.

g)Kütüphane hizmetlerinden yararlanma ücretsizdir. Ancak, ilgili alt yapının oluşturulması ve Daire Başkanı’nın Rektörlüğe önerisi ile ücretli hale dönüştürülebilir.

h) Kütüphane hizmetlerinin ücretli hale dönüştürülmesi halinde elde edilecek tutar, Üniversite bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır.

 

Madde 19- Ödünç Verme Kuralları:

a) Üniversite personeli(akademik-idari),yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bir defada en çok 7 (yedi) kitap, lisans ve ön lisans öğrencileri ise 3 (üç) kitap ödünç alabilirler. Kitaplar 30 (otuz) gün süreyle ödünç verilebilir.

b) Ödünç alma işlemi sırasında personel ve öğrenci kimliklerinin gösterilmesi zorunludur.

c) Süreli yayınlar ve görsel-işitsel materyallerin ödünç verilmesi ile ilgili esaslar ilgili servis sorumlusu tarafından ayrıca belirlenir.

d) Kullanıcılar ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap, süreli yayın ve diğer materyali ödünç alamazlar.

e) Ödünç alınan materyalin süresi, akademik ve idari personel için başka istekli yok ise en çok 10 (on) kez,  öğrenci için ise en çok 3 (üç) kez uzatılabilir. Süre uzatımı yapılan materyaller, aynı kişiye iadesinden bir ay sonra tekrar ödünç verilebilir. Geciktirilmiş materyal için, uzatma işlemi yapılmaz.

f) Ödünç alınmış yani kullanıcı üzerinde bulunan materyal, başka bir kullanıcı tarafından ayırtılabilir. Ayırtılmış materyal ile ilgili süre uzatımı işlemi yapılmaz. O materyal, son iade tarihinden sonraki gün sonuna kadar bekletilir.

g) Bu yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen materyaller, Okuyucu ve Bilgi Hizmetleri sorumlusunun değerlendirmesi ile uygun görülecek süreler için, kimlik karşılığı veya kullanıcılara ait iletişim bilgileri not edilerek ödünç verilebilir.

h) Ödünç verme servisi gerektiğinde, ödünç alınan materyali, süre dolmadan kullanıcılardan geri isteyebilir.

I) Kütüphane materyalini ödünç alan kullanıcılar, materyalleri özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür. 

i) Her eğitim-öğretim döneminde; kullanıcı ödünç aldığı materyali, en çok üç defa geciktirmesi durumunda, o dönem için bir daha ödünç verme hizmetinden yararlandırılmaz.

j) Gerektiğinde Daire Başkanı, genel olarak ödünç verme süreleri ve verilebilecek materyal sayılarını yeniden belirleyebilir. Ayrıca, bu konularda, taleplere göre özel uygulamalar yapabilir.

k) Birim kütüphanelerindeki ödünç verme süreleri ve ödünç verilecek materyal sayıları birim kütüphane yöneticileri tarafından ihtiyaçlar çerçevesinde ayrıca belirlenebilir.

 Madde 20- Okuyucu ve Bilgi Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Uygun Görmesi Halinde Belli Süreler İçin Ödünç Verilebilecek Kitap ve Diğer Materyaller:

a) Müracaat eserleri (sözlükler, ansiklopediler, indeksler, almanaklar, yıllıklar, atlaslar v.b.),

b) Süreli yayınların son sayıları,

c) “Rezerv” olarak işaretlenmiş çok sık kullanılan araştırma ve ders kitapları,

d) Yazma ve nadir basma eserler, 

e) Harita ve slaytlar,

f) CD-ROM’lar, video ve teyp kasetleri vb. materyaller,

g) Ayırtılmış kitaplar, 

h) Müzik notaları,

ı) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller v.b.,

i) Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller.

 

Madde 21- Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Diğer Materyal:

a) Ödünç alınan kitap veya diğer materyalleri en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen veya süresini uzatmayan kişiden, başka hiçbir işleme gerek duyulmaksızın, süre sonunda iade edilmeyen her kitap için gecikme süresi kadar ödünç vermeme cezası uygulanır.

b) Yönetmeliğin 19. maddesinin (g) bendi çerçevesinde ödünç verilen materyallerin geciktirilmesi halinde; her bir materyal için, günlük geciktirme karşılığında uygulanan gün cezasının yanında kütüphanenin belirlediği bir kitabı satın alarak kütüphaneye bağışlar.

c) Gecikme gün cezası uygulanmasını istemeyen kullanıcılar için, kütüphane komisyonunun belirlediği bir kitabı kütüphaneye bağışlaması istenir. Mezun durumdaki ve ilişik kesmek isteyen öğrenciler için, bir yarıyılı aşan gecikmelerde, yarıyıl başına 1 adet olmak üzere toplamda en fazla 6 adet kitap bağışı yapılmalıdır.

d) Kitap geciktiren kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği sürece hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez. Uygulanan gün cezasından sonra verilebilir.

e) Üniversiteden isteği dışında ilişiği kesilen personel ya da öğrenci üzerinde bulunan kitaplar için “kütüphane çalışanlarının hiçbir kusuru olmadan kaybedilmiş” gibi işlem yürütülür.

f) Uygulanacak ceza süreleri ve ceza şekli Daire Başkanının önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

g) Kitap geciktirenlerden hiçbir şekilde para cezası alınmaz.

h) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki gecikme para cezaları iptal edilir.

 

Madde 22- Ödünç Alınan Materyalin Yıpratılması veya Kaybedilmesi:

a) Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynısı ya da daha yeni baskısı temin ettirilir.

b) Yıpratılan kitabın aynısı bulunamıyorsa ‘’Taşınır Mal Yönetmeliği’’ hükümlerine göre işlem yapılır.

c) Kaybedilen materyal için kullanıcı duruma ilişkin bir dilekçeyi Daire Başkanlığı’na verir. Kullanıcı dilekçeyi yazdığı tarihten itibaren bir ay içerisinde materyali temin etmeye çalışır. Ayrıca, bu tarihten itibaren varsa geciktirme cezası durdurulur.

d) Bir aylık süre içerisinde temin edilemeyen materyal, kayıtlardan düşürülmek amacıyla, Değer Tespit Komisyonu’nca değer tespiti yapılır. Kullanıcıdan bu değerin 2 (iki) katı tahsil edilir. Tahsil edilen tutarlar, Üniversite bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır.

e) Kayıttan düşme ile ilgili diğer işlemler “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.

 ALTINCI BÖLÜM

Değer Tespit Komisyonu
 

Madde 23- Değer tespit komisyonu, “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümlerine göre oluşturulur ve çalışmalarını yapar.   

                 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kütüphanelerden İlişik Kesme
 

Madde 24- Üniversite personeli ve öğrencilerinin kurumdan ayrılmadan önce, kütüphane ile ilişkilerinin olmadığına dair belge almaları zorunludur.

  

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 25-16 Mart 1994 tarih ve 21876 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük
Madde 26- Bu yönetmelik Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun kabulü tarihinde yürürlüğe girer. (30.01.2008 tarih ve 2008/02 sayılı oturum VII karar ile kabul edilmiştir.)

 

Yürütme
Madde 27- Bu yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür

 

 05.12.2007 tarih ve 2007-20 sayılı senato toplantısında kabul edilmiştir.

 

Değişiklik: Bu Yönetmelik 04.12.2019 Tarih ve 2019/18 sayılı Senato Kararı ile revize edilmiştir.